Menu Zamknij

DELIVERY TERMS / DOSTAWA I ZWROTY / LIEFERBEDINGUNGEN / TRANSPORT ET EXPEDITION

PL // EN version is below.

DOSTAWA 

Szanowni Państwo,

Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd obrazów, a mianowicie ich kolor, może nieznacznie się różnić od prezentowanego na stronie.

Wymiary grafik, czyli obrazów wykonanych za pomocą tuszu i/lub pasteli i/lub ołówka, które bez ramy oraz paspartu nie mogą wysyłać się do klienta, należy traktować wyłącznie orientacyjnie, ponieważ zależą od wybranej ramy oraz paspartu.

Produkty wirtualne i niewymagające fizycznej wysyłki, wymagają odstąpienia od prawa do zwrotu. Ww. dzieła wysyłają się wyłącznie z podpisem autora, bez adresu strony etc. w wysokiej rozdzielczości. Jeżeli Państwo chcą zamówić wersję fizyczną wybranych cyfrowych obrazów – na materiale, kartonie, papierze, drewnie etc. prosimy o kontakt i uzgodnienie ceny. 

Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy, określone w podsumowaniu zamówienia.

Dostawa może być bezpłatna wyłącznie na podstawie ustaleń indywidualnych, DOKONANYCH PRZED NABYCIEM PRODUKTU.

Koszty dostawy dużych obrazów i koszty dostawy poza terytorium RP uzgadniają się z klientem INDYWIDUALNIE.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

Po otrzymaniu paczki PROSIMY O DOKŁADNE JEJ SPRAWDZENIE i otwarcie przy kurierze!!!

W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki lub braków w przesyłce prosimy spisać protokół szkody (numer przesyłki, data, rodzaj uszkodzenia i podpis kuriera) przed odebraniem paczki. Tylko on jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w firmie kurierskiej.

Przy faktycznym uszkodzenia obrazu/paspartu/ramy/szkła – prosimy spisać protokół szkody (numer przesyłki, data, rodzaj uszkodzenia i podpis kuriera) po odebraniu paczki. Tylko on jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w firmie kurierskiej.

DOKUMENTY

FV

FV za nabyte dzieło wystawia się przez  

Useme sp. z o.o.

Świdnicka 12-16 50-068 Wrocław, Poland NIP: 8992744965

FV wystawia się na podstawie otrzymanych danych nabywcy i wysyła się na podany e-mail kontaktowy.

Certyfikat autentyczności dzieła sztuki

Certyfikat autentyczności dołącza się do wszystkich oryginalnych dzieł sztuki, oferowanych przez Art4Love.pl.

Certyfikat autentyczności jest tak zwanym paszportem dzieła sztuki, który zawiera zdjęcie wymaganej pracy, podpis autora, kontakty autora lub sprzedawcy etc.

Może być wysłany razem z pracą lub drogą elektroniczną, na podstawie ustaleń indywidualnych.

ZWROTY

Dzieła, które nie wymagają wysyłki fizycznej, tak zwane New Media Art, NFT etc., są bezzwrotne. Wysyłają się wyłącznie z podpisem autora, bez adresu strony etc. w wysokiej rozdzielczości.

 Zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu. Koszty związane z odesłaniem zamówienia ponosi klient.

Nie bierzemy odpowiedzialności za wysłany do nas zwrot.

Polecamy nadanie paczki przesyłką rejestrowaną.

Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem i nadanych do paczkomatu.

Po otrzymaniu i weryfikacji zwrotu wyślemy wiadomość e-mail dot. zatwierdzenia lub odrzucenia otrzymanego zwrotu. W przypadku gdy zwracany produkt (obraz + rama + szkło + paspartu) będzie nosił ślady użytkowania lub będzie uszkodzony, zwrot nie zostanie przyjęty. Po zatwierdzeniu zwrotu w ciągu 14 dni nastąpi zwrot należności.

Dokonanie zakupu oznacza akceptację powyższych zasad Galerii. 

EN

DELIVERY  TERMS

Dear Art Lovers,

Due to the display technique and the conditions under which the images were taken, the actual appearance of the images, namely their colour, may slightly differ from those shown on the website.

The dimensions of graphics, i.e. pictures made with ink and/or pastel and/or pencil in manual way, which cannot be shipped without a frame and passepartout, should to be considered approximate because the mentioned dimensions depend on the chosen frame and passe-partout.

Products that are virtual and do not need to be physically shipped require a waiver of the right of return. The mentioned works are being sent only with the author’s signature, without page address etc. in high resolution. If you would like to order a physical version of selected digital images – on material, cardboard, paper, wood etc. please contact us and agree on the price and terms of delivery.

The final price the customer is obliged to pay consists of the price of the ordered goods and the delivery costs.

Delivery may be free of charge by individual arrangement only BEFORE BUYING THE PRODUCT.

Delivery costs for the large pictures and delivery costs outside Poland are agreed with the customer INDIVIDUALLY.

All shipments are insured.

When you receive the package, PLEASE CHECK IT ACCURATELY and open it in front of the courier!!!

In case of suspicion of damage or shortages in the package, please write a damage protocol (package number, date, type of damage and signature of the courier) before receiving the package. The damage protocol is a basis to initiate the complaint procedure in the courier company.

In case of actual damage to the painting / passe-partout / frame/glass – please write down the damage protocol (package number, date, type of damage and courier’s signature) after receiving the package. The damage protocol is a basis to initiate the complaint procedure in the courier company.

DOCUMENTS

FV

FV for the purchased work shall be issued by 

Useme sp. z o.o.

Świdnicka 12-16 50-068 Wrocław, Poland, PL8992744965

The invoice is issued on the basis of the received data of the buyer and is being sent by the given e-mail.

Certificate of Authenticity of the Artwork

The Certificate of Authenticity is attached to all original works of art offered by Art4Love.pl.

The Certificate of Authenticity is a so-called passport of the artwork which contains a photograph of the required work, the signature of the author, the contacts of the author or seller, etc.

It can be sent together with the work or electronically, by individual arrangement.

REDELIVERY

Artworks which do not require physical shipping, so-called New Media Art, NFT etc., are non-returnable. They are sent only with the author’s signature, no website address etc., in high resolution.

Returns of traditional artworks are possible within 14 days of purchase. The costs associated with returning the order are the responsibility of the customer.

We are not responsible for the return sent to us.

We recommend sending the parcel by registered mail.

We do not accept the packages sent to us on the basis of payment after delivery or sent to a parcel machine.

Once we have received and verified your return, we will send you an email regarding the approval or rejection of your return. In case the returned product (painting + frame + glass + passe-partout) shows signs of use or is damaged, the return will not be accepted. Once the return is approved, a refund will be issued within 14 days.

Making a purchase means acceptance of the above Gallery rules.